نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، ابتدا خصوصیات هندسی، ثقلی و اصطکاکی دانه انجره مورد ارزیابی قرار گرفت. طول، عرض و ضخامت دانه‌ها به ترتیب 4888/2، 9842/1 و 7828/0میلی‌متر و میانگین های حسابی و هندسی قطر، ضریب کرویت و سطح به ترتیب 7519/1میلی‌متر، 2894/1میلی‌متر، 5170/0 و 3114/5 میلی‌مترمربع به دست آمد. دانسیته واقعی، دانسیته توده و درصد تخلخل به ترتیب 12/1168، 186/457 کیلوگرم بر متر مکعب و 8591/60 درصد و متوسط ضرایب اصطکاک استاتیکی بر سطوح تخته سه لایه، شیشه، لاستیک، فایبرگلاس و آهن گالوانیزه به ترتیب 2773/0، 2137/0، 3444/0، 2247/0 و 2742/0 بود. در ادامه پژوهش با استفاده از روش سطح پاسخ شرایط بهینه استخراج صمغ دانه انجره با هدف دستیابى به حداکثر نسبت سطح دانه ها، راندمان استخراج و ویسکوزیته تعیین شد. طرح آمارى مرکب مرکزى صاف تاثیر سه متغیر مستقل شامل دمای خیساندن (در دامنه 60-25 درجه سانتی گراد)، زمان خیساندن (در دامنه 4-5/0ساعت) و نسبت آب به دانه (در دامنه 1:20 تا 1:60) مورد مطالعه قرار گرفت. آنالیز آمارى داده ها نشان داد که راندمان استخراج و ویسکوزیته به طور معنى دار (05/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات