page contents google-site-verification=IMPxc80Ko8aMAqomw3axo11WILpmIE0RjwZ5gz4rwdA
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-3006-8220

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

2 دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی کشاورزی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

10.22101/jrifst.2020.216650.1145

چکیده

اسید لینولئیک کونژوگه (CLA) اخیراً به دلیل پتانسیل آن در محافظت در برابر سرطان ، آتروژنز و دیابت مورد بررسی قرار گرفته است. در مطالعه حاضر ، از اسید لینولئیک حاصل از روغن آفتابگردان برای سنتز CLA استفاده شد و از روش سطح پاسخ (RSM) برای بهینه سازی فرایند استفاده شد. نتایج نشان داد که پروپیلن گلیکول به عنوان حلال و زمان واکنش تأثیر مثبت بر پاسخ می گذارد ، اما دمای واکنش بالا به ویژه در مقادیر بالای حلال و زمان واکنش ، منجر به کاهش تولید CLA می شود. غلظت حلال 6.25 میلی لیتر ، دمای 100 درجه سانتیگراد و زمان 140 دقیقه به عنوان شرایط بهینه در ایزومریزاسیون برای تولید ایزومرهای C-9 ، T-11 و T-10 ، C-12 CLA شناخته شد. در مرحله بعد ، CLA تولید شده متمرکز و تصفیه شده و برای غنی سازی شیر بدون چربی استفاده می شود. سپس ، خصوصیات کیفی شیر شامل pH ، مقدار پراکسید ، خواص حسی و احتباس CLA در طی سه ماه از ذخیره شیر غنی شده در یخچال مورد بررسی قرار گرفت. اختلاف معنی داری (05/0> p) بین نمونه های شاهد و تیمار شده به مدت یک ماه پس از ذخیره سازی مشاهده نشد ، اما با افزایش مدت زمان نگهداری تا 60 و بعد 90 روز اختلاف بین این دو نمونه افزایش یافت (P

کلیدواژه‌ها