نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی- موسسه علوم و صنایع غذایی

2 گروه شیمی- دانشکده علوم- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

3 گروه شیمی - دانشکده علوم- دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.

4 گروه زیست شناسی- دانشکده علوم- دانشگاه آزاد اسلامی ئاحد مشهد

10.22101/jrifst.2020.241579.1182

چکیده

کنترل کیفیت در محصولات کشاورزی همیشه مورد توجه بوده است. در مطالعه حاضر ، یک روش پیش غلظت جدید برای تعیین رنگ تارترازین از نمونه های زعفران با استفاده از Fe3O4 /GO-COOH -COOH به عنوان جاذب ارائه شده است. در ابتدا Fe3O4/GO-COOH تهیه و با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه(FT-IR) شناسایی شد. پس از استخراج، غلظت تارترازین در زعفران توسط اسپکتروفتومتر UV-Vis اندازه گیری شد. فاکتورهای مهم برای پیش تغلیظ از قبیل pH ، مقدار جاذب ، زمان تماس و حجم حلال شستشو مورد بررسی قرار گرفت و شرایط بهینه به دست آمد. روش اسپکتروفتومتری جدید پیشنهاد شده یک پاسخ خطی به غلظت تارترازین در محدودهmgL-1 10-0.02 با حد تشخیص mgL-1 0.01 نشان می دهد. این تکنیک برای اندازه‌گیری کمی و کیفی تارترازین در نمونه های زعفران مورد استفاده قرار گرفت و مقادیر بازیابی و فاکتور تغلیظ آن بترتیب 94% و 5 بدست آمد. در پایان پنج نمونه مختلف زعفران با تارترازین آلوده و با روش پیشنهادی اندازه گیری شد و نتایج آن با روش استاندارد HPLC مقایسه شد. نتایج آزمون T-test نشان میدهد که هیچگونه اختلاف معنی داری بین دو روش وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات