نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

2 بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران

3 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

چکیده

فرایند نفوذ خشک مایکروویو و گرانش ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ترکیبات موثره می‌باشد که در مقیاس صنعتی و آزمایشگاهی قابل اجرا است. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، استخراج عصاره ضایعات پیاز به‌وسیله فرایند نفوذ خشک مایکروویو و گرانش با استفاده از روش سطح پاسخ(طرح مرکب مرکزی محوری) به منظور بررسی دو متغیر مستقل زمان (10، 15 و 20 دقیقه) و توان (300، 500 و 700 وات) بر ویژگی‌های کیفی عصاره مانند ﺑﺎزدﻫﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺘﺨﺮاج، قدرت آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ، ﻣﯿﺰان ترکیبات فنلی کل، مقدار کوئرستین و نیز بهینه‌سازی فراینداستخراج استفاده گردید. تیمار بهینه برای استخراج عصاره از ضایعات پیاز، زمان 20 دقیقه و توان 500 وات بود که بیشترین بازده استخراج ترکیبات آنتی‌اکسیدانی شامل میزان ترکیبات پلی‌فنلی، 67/47 میلی‌گرم برکیلوگرم، میزان کوئرستین، 30/37 میلی­گرم در 100 گرم و نیز حداکثر فعالیت آنتی‌اکسیدانی به ترتیب شامل توان آنتی‌اکسیدانی احیای آهن 3 ظرفیتی (FRAP)، 542/09 میکرومول آهن 2 ظرفیتی برگرم و میزان به دام‌اندازی رادیکال آزاد (DPPH)،37/60 درصد به‌دست آمد. تمامی غلظت­های عصاره ضایعات پیاز دارای فعالیت ضدمیکروبی بودند، اما تاثیر حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره برعلیه میکروارگانیسم­های مختلف(کپک آسپرژیلوس نایجر، باکتری‌های استافیلوکوکوس‌اورئوس و اشرشیاکولی) یکسان نبود. به طوری که تاثیر آن بر روی کپک آسپرژیلوس نایجر و باکتری اشرشیاکولی به مراتب بیشتر از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بود. نتایج این تحقیق نشان داد که میان ترکیبات موثره عصاره بدست آمده با این روش و روش استخراج با حلال اختلافات آماری معنی‌داری وجود دارد (P<0/05). روش استخراج نفوذخشک مایکروویو و گرانش، به عنوان یک تکنیک جایگزین سریع و کارآمد در برابر فرایند استخراج باحلال، جهت استخراج عصاره از گیاهان و ضایعات آن‌ها پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها