نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه شیمی مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد

3 گروه شیمی مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران.

چکیده

در این تحقیق ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و ضدمیکروبی بره‌موم حاصل از کندوهای زنبور عسل شمال شهر مشهد و نیز محتوی ترکیبات موثره موجود در بره‌موم به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) به‌طور کمی و کیفی تعیین گردیده است. ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی نمونه بره‌موم (مانند خاکستر، رطوبت، مواد جامد محلول و نامحلول و عناصر فلزی موجود) اندازه‌گیری شدند. مقدار ترکیبات فنلی کل و فلاونوئیدی در عصاره اتانلی بره‌موم به ترتیب  40/216 میلی‌گرم بر گرم (بر حسب اسید گالیک) و 26/40 میلی‌گرم بر گرم (بر حسب کوئرستین) به‌دست آمد. آزمون‌های ضدمیکروبی نشان داد که حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) عصاره در برابر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقدار  100 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بود در حالی‌که در غلظت به‌کاررفته برای باکتری اشرشیاکلای  MIC بدست نیامد. همچنین، نتایج آزمون حداقل غلظت کشندگی (MBC) حاکی از آن بود که عصاره بره‌موم بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس تنها اثر مهار کنندگی دارد. ارزیابی محتوی ترکیبات فنلی و فلاونوئیدیدر عصاره بره‌موم به کمک HPLC  نشان داد ترکیبات فلاونوئیدی شناسایی شده شامل فلاون‌ها (13/350 میلی‌گرم بر گرم)، فلاونوئیدها (6/375 میلی‌گرم بر گرم)، فلاونل‌ها (8/235 میلی‌گرم بر گرم) و فلاونون‌ها (16/825 میلی‌گرم بر گرم) بودند. براساس نتایج به‌دست‌آمده می‌توان از بره‌موم در صنایع مختلف غذایی و دارویی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها