نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 گروه باغبانی، داشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 گروه زیست دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر استفاده از مواد زیستی به منظور بهبود ویژگی‌های کیفی محصولات باغی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. لذا در این پژوهش اثر عصاره‌ی جلبک دریایی  Ulva  flexuosa Wulfen و آویشن شیرازی بر برخی از ویژگی‌های کیفی پس از برداشت پرتقال واشنگتن ناول درشرایط نگهداری در انبارسرد به مدت 60 روز انجام شد (ویژگی‌های کیفی با فواصل 15 روز یک بار مورد ارزیابی قرار گرفت). نتایج به‌ دست آمده نشان داد که در پایان زمان انبارمانی در روز 60 ام درصد کاهش وزن، درصد پوسیدگی، درصد مواد جامد محلول کل، افزایش و در مقابل درصد آب میوه، اسیدیته قابل تیتراسیون و میزان اسید اسکوربیک کاهش یافت. کاربرد عصاره‌ی جلبک و آویشن شیرازی باعث بهبود ویژگی‌های کیفی پرتقال شد. عصاره‌ی جلبک دریایی در مقایسه با عصاره‌ی آویشن شیرازی در بهبود ویژگی‌های مذکور موثرتر بود. نتایج نشان داد در اغلب صفات ارزیابی شده موثرترین تیمار، کاربرد 0/94 گرم در لیتر عصاره‌ی جلبک دریایی بود به‌طوری که، بیشترین کاهش درصد پوسیدگی در این غلظت مشاهده شد. همچنین بیشترین (35/49) درصد آب میوه و کمترین (3/26) درصد کاهش وزن در تیمار عصاره‌ی جلبک 3/753 گرم در لیتر به‌ دست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره‌ی جلبک دریایی می‌تواند به عنوان یک ترکیب زیستی برای بهبود کیفیت پس از برداشت میوه‌ی پرتقال استفاده شود.

کلیدواژه‌ها