نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

3 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی و علوم زیستی، دانشگاه کورنل، آمریکا

4 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

ویتامین D نقش مهمی در حفظ سلامتی و عملکرد اندام های بدن انسان دارد. مطالعات متعدد برنقش آن در پیشگیری از بیماری هایی نظیر بیماری های قلبی، سیستم ایمنی، اسکلتی و بیماری‌های عفونی تاکید نموده اند. در این پژوهش فرایند ریز پوشانی ویتامین D به روش توده ای شدن با استفاده از موسیلاژ شاهی به عنوان یک هیدروکلوئید جدید و ایزوله پروتئین سویا بررسی و اثرات نسبت هسته به پوسته و نسبت پروتئین به پلی ساکارید ارزیابی گردید. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد هر دو پارامتر مورد بررسی اثر معنی داری بر راندمان و بارگذاری ریزپوشانی داشتند (0/05>P). استفاده از نسبت هسته به پوسته و نسبت پروتئین به پلی ساکارید 0/3 منجر به تولید میکروکپسول ها با بهترین ویژگی های کاربردی گردید. راندمان ریزپوشانی و بارگذاری بترتیب در دامنه 90-20 و 27-2 درصد بود. بر اساس تصاویر میکروسکوپ الکترونی این میکروکپسول ها تقریبا کروی و دارای سطح ناهمواری بودند. متوسط اندازه ذرات 1/2±57/2 میکرومتر بود. آنالیز طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز نشان­‌دهنده شکل گیری اتصاات الکتروستاتیکی بر اثر واکنش توده ای شدن بین گروه کربوکسیل موسیلاژ شاهی و گروه آمین ایزوله پروتئین سویا بود. نتایچ این تحقیق مبین امکان استفاده از دو بیوپلمر موسیلاژ دانه شاهی و پروتئین سویا برای ریزپوشانی  ترکیبات آبگریز مانند ویتامین D بود.

کلیدواژه‌ها