نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران

چکیده

لواشک در واقع نوعی عصاره گرفته شده از میوه ها است که متخصصان تغذیه به آن اکستراکت می گویند و با خشک کردن بدست می آید. خشک کردن از ساده ترین و متداول ترین روشهای نگهداری مواد غذایی است که امروز در کشورهای مختلف به شکلهای گوناگون از روشهای سنتی تا الگوهای صنعتی انجام می شود. نداشتن کالری بالا مزیت دیگر لواشک به عنوان یک خوراکی بین غذاها است. چون لواشک نوعی عصاره تغلیظ شده میوهاست خواص آن را باید با توجه به میوه اولیه شناخت. هدف از این پژوهش ارزیابی اثر ضد میکروبی پوست پرتقال در لواشک آلو و افزایش مواد مغذی لواشک و حذف مواد شیمیایی می باشد.در این مطالعه اثر ضد میکروبی غلظت های متفاوت پوست پرتقال 1/0، 2/0، 5/0 و نمونه شاهد در طول 15 روز بر روی خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی لواشک آلو بررسی گردید و نتایج آماری اختلاف معنی داری بین مقادیر دیگر و نمونه شاهد بر روی باکتری ها نشان می دهد(p> 0/05).
بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که پوست پرتقال به عنوان یک نگهدارنده طبیعی و ضد باکتری مناسب در لواشک مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها