نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زیست فناویر مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

2 موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه فرهنگیان ، مشهد، ایران

چکیده

در این پژوهش به منظور تعیین شرایط بهینه استخراج عصاره از برگ گیاه نوروزک (دمای استخراج 70 ؛ 80 و 90 درجه سانتی‌گراد، زمان استخراج 30، 75 و 120 دقیقه و نسبت حلال آب به اتانول (50 به 50، 60 به 40 و 70 به 30) به منظور بررسی قدرت ضد میکروبی عصاره (تعیین قطر هاله عدم رشد در روش انتشار چاهک) بر چند میکروارگانیسم شاخص مواد غذایی شامل استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا مونوسیتوژنز، اشریشیا کلی، سالمونلا انتریتیدیس، ساکارومایسس سرویزیه و آسپرژیلوس نیجر، از روش سطح پاسخ استفاده گردید. آنالیز واریانس داده‌ها نشان داد که اثر هر سه متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته معنی‌دار بود (05/0 >P). شرایط بهینه استخراج به منظور دستیابی به عصاره‌ای با حداکثر خاصیت ضد میکروبی شامل دمای بهینه 60/83 درجه سانتی‌گراد، زمان استخراج 92/60 دقیقه و نسبت حلال آب به اتانول 09/59 تعیین گردید. بیشترین قطر هاله عدم رشد در این روش استخراج به مخمر ساکارومایسس سرویزیه و باکتری استافیلوکوکوس اورئوس تعلق داشت. علاوه‌بر آن‌که بهینه‌یابی روش استخراج سبب دستیابی به عصاره‌ای با بیشترین خاصیت ضدمیکروبی به‌ویژه علیه مخمر و باکتری-های گرم مثبت گردید؛ پیش‌بینی مدل‌های ارزیابی، گامی مؤثر در جهت انتخاب شرایط استخراج به منظور دستیابی به ترکیبی با خصوصیات ضد میکروبی علیه هر یک از گروه‌های میکروبی فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها