ارتباط با ما

آدرس:
کلیومتر 12 بزرگراه آسیایی مشهد-قوچان
صندوق پستی: 147-91735
تلفن: 35425328-051
نمابر: 35425328-051 و 35425406-051

  راهنمای ویرایش مقالات

بر حسب مراحل مختلف ارسال تا چاپ مقاله ممکن است نیاز به ویرایش یا اصلاح مقاله وجود داشته باشد که در این صورت کاربران محترم باید تغییرات لازم را ارسال نمایند.

در صورتی که مقاله طبق شیوه نگارش مقالات نشریه آماده نشده باشد و پیغام اصلاح شیوه نگارش برای کاربران از طرف مدیر نشریه ارسال گردد، کاربران باید مقاله خود را مجددا کاملا مطابق با شیوه نامه نگارش نشریه اصلاح و ارسال نمایند. شایان ذکر است تا زمانی که قالب نوشتاری مقاله از سوی مدیر نشریه تایید نگردد، مقاله در دستور کار داوری قرار نخواهد گرفت.

در صورتی که نتیجه داوری مقاله برای کاربران ارسال شود و نیاز به اعمال اصلاحات مطابق با نظر داوران باشد، کاربران می باید تغییرات و اصلاحات اعمال شده در متن مقاله را با رنگ قرمز مشخص نمایند و همچنین چک لیست تغییرات اعمال شده و یا پاسخ داوران را در قالب نامه ای آماده کند. سپس با ورود به صفحه شخصی خود در پایگاه اینترنتی نشریه، در مراحل ارسال مقاله نیاز به بازنگری، نامه مذکور را به همراه مقاله اصلاح شده بارگذاری نماید.