ارتباط با ما

آدرس:
کلیومتر 12 بزرگراه آسیایی مشهد-قوچان
صندوق پستی: 147-91735
تلفن: 35425328-051
نمابر: 35425328-051 و 35425406-051

  هیات تحریریه

دکتر رسول کدخدايي

دانشيارگروه نانو فناوري مواد غذايي پژوهشکده علوم و صنايع غذايي
آدرس پست الکترونيکي: r.kadkhodaee@rifst.ac.ir
صفحه خانگي

 

دکتر سيدعلي مرتضوي

استاد گروه علوم و صنايع غذايي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
آدرس پست الکترونيکي:
صفحه خانگي

 

دکتر سليمان عباسي

دانشيارگروه علوم و صنايع غذايي دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس
آدرس پست الکترونيکي: sabbasifood@modares.ac.ir
صفحه خانگي

 

دکتر سيدمحمود موسوي

استاد گروه مهندسي شيمي دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد
آدرس پست الکترونيکي: sabbasifood@modares.ac.ir
صفحه خانگي

 

دکتر محمد نقي اشتياقي

استاد گروه مهندسي شيمي دانشکده مهندسي دانشگاه ماهيدول تايلند
آدرس پست الکترونيکي:e@mahidol.ac.th
صفحه خانگي

 

دکتر فخري شهيدي

استادگروه علوم و صنايع غذايي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
آدرس پست الکترونيکي:fshahidi@ferdowsi.um.ac.ir
صفحه خانگي

 

دکتر صديقه فضلي بزاز

استاد گروه شيمي دارويي دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
آدرس پست الکترونيکي:fazlis@mums.ac.ir
صفحه خانگي

 

دکتر ايران عالمزاده

استاد گروه مهندسي شيمي صنايع غذايي دانشگاه صنعتي شريف
آدرس پست الکترونيکي:alemzadeh@sharif.edu
صفحه خانگي

 

دکتر قدير رجب زاده اوغاز

دانشيار گروه نانو فناوري مواد غذايي پژوهشکده علوم وصنايع غذايي
آدرس پست الکترونيکي:gh.rajabzedeh@Rifst.ac.ir
صفحه خانگي