ارتباط با ما

آدرس:
کلیومتر 12 بزرگراه آسیایی مشهد-قوچان
صندوق پستی: 147-91735
تلفن: 35425328-051
نمابر: 35425328-051 و 35425406-051

  اهداف و زمینه ها

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با بهره گیری از دانش اعضاء هیات علمی و اساتید و کارشناسان و با هدف نشر دستاوردها و یافته‌های محققان،  معرفی جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در زمینه های علوم غذایی و  کمک به همسوئی بیشتر بین پژوهش های علمی و نیازهای جامعه  از سال 1391 اقدام به چاپ و انتشار نشریه علمی – پژوهشی پژوهش و نوآوري در علوم و صنایع غذایی نموده است.  به استناد مصوبات کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس جلسه مورخ 20/10/1391 کمیسیون مذکور، نشریه پژوهش و نوآوري در علوم و صنایع غذایی مؤفق به دریافت درجه علمی پژوهشی شد. 

این فصلنامه مقالات علمی – پژوهشی و نوآورانه مرتبط با حوزه های مختلف علوم و صنایع غذایی شامل موارد مشروحه ذیل را که برای اولین بار ارائه می گردند را پس از طی مراحل داوری علمی و تخصصی پذیرفته و منتشر می نماید. 

 

•شیمی مواد غذایی

•مهندسی علوم و صنایع غذایی

•زیست فناوری علوم و صنایع غذایی

•ایمنی و سم شناسی مواد غذایی

•ارزیابی حسی پیشرفته مواد غذایی و فرمول های جدید

•کنترل کیفی مواد غذایی

•غذا داروها، اجزاء و مواد غذایی فراسودمند

•عملیات واحد و روش های نوین فرآوریی مواد غذایی

•نانوفناوری در علوم و صنایع غذایی

•مدیریت ضایعات و فراورده های جانبی در فرایند مواد غذایی