نویسنده = دهانجی مهادعو کاله
تجزیه‌و‌تحلیل عملکرد و صرفه‌جویی در انرژی ظرف پخت بهبودیافته

دوره 11، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 383-396

10.22101/jrifst.2022.343637.1362

آمول توکارام وقمود؛ انیرانداها بهالچاندارا پندیت؛ دهانجی مهادعو کاله