ارزیابی و مقایسه کیفی اینولین استخراجی از کاسنی بومی ایران با اینولین حاصل از سایر منابع

مرضیه حسینی نژاد؛ منیره نهاردانی؛ امیرحسین الهامی راد

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 39-46

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2012.05.21.114

چکیده
  ترکیب پری بیوتیکی اینولین به دلیل ویژگی های عملگرا و خصوصیات سلامت­زای خود به طور روز افزونی مورد توجه پژوهشگران و متخصصین صنایع غذایی قرار گرفته است. گیاه کاسنی چند ساله منبع عمده تولید تجاری این محصول در کشورهای اروپایی و استرالیا است، حال آنکه در ایران این گیاه عمدتاً به صورت یکساله و خود رو رویش یافته و در خصوص ارزیابی و افزایش ...  بیشتر