بررسی اثرات کشندگی و بازدارندگی رشد نانوذرات تیتانیوم اکساید (TiO2) بر میکرواورگانیزم های مضر در مواد غذایی

زینب جادری؛ عبدالمجید مسکوکی؛ سید علی مرتضوی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 47-60

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2012.05.21.115

چکیده
  نانو ذرات تیتانیوم اکسید هنگامی که در محیط آبی تحت اثر اشعه ماوراء بنفش قرار گیرند به دلیل تولید هیدروکسیل های اکسیژن دار خاصیت میکروب کشی پیدا می کنند. گروههای هیدروکسیل اکسیژن دار با تخریب دیواره سلولی بعضی از میکروارگانیسم ها سبب نابودی آنها می شوند. در این تحقیق اثرکشندگی تیتانیوم اکسید روی چهار نوع میکروارگانیسم مضر در مواد ...  بیشتر