جداسازی و شناسایی مولکولی لاکتوباسیل های موجود دربرخی از فرآورده های لبنی بومی

مریم قبادی دانا؛ علی هاتف سلمانیان؛ باقر یخچالی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 99-116

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2012.06.21.123

چکیده
  یکصد و دوازده نمونه فراورده های لبنی از قبیل ماست، دوغ و شیرخام از مناطق بکر استان های کرمانشاه، کردستان، لرستان، ایلام و مرکزی جمع آوری شد. جداسازی باکتری ها بر مبنای روش های استاندارد بین المللی انجام شد. پس از انجام کشت های متوالی بر روی محیط های اختصاصی با کسب کلنی های تیپیک و مشاهده میکروسکوپی، نود و سه باکتری برای آنالیزهای بعدی ...  بیشتر