بررسی اثر عصارۀ چای سبز و دارچین بر پایداری روغن سویا

اکرم آریان‎فر؛ مریم سردرودیان

دوره 6، شماره 4 ، بهمن 1396، ، صفحه 321-334

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2018.02.12.641

چکیده
  هدف از این پژوهش، مقایسۀ ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی چای سبز و دارچین در مقابل آنتی‌اکسیدان سنتزی بوتیل هیدروکسی تولوئن و بررسی انواع برهم‌کنش‌های احتمالی درصورت ترکیب این دو عصاره و امکان استفاده از آنها در جلوگیری از اکسایش روغن سویا بوده است. عصارۀ چای سبز، دارچین و آنتی‌اکسیدان سنتری BHT در غلظت‌های 25، 50، 100، 150، 200 و 250 میکروگرم ...  بیشتر