نویسنده = بهروز علیزاده بهبهانی
تأثیر میزان رسیدگی میوۀ سپستان بر کیفیت ترشی آن طی مدت نگهداری

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 285-298

10.22101/JRIFST.2021.293079.1254

حسین جوینده؛ بهروز علیزاده بهبهانی؛ محمد نوشاد؛ محسن ابراهیمی همتی کیخاه


افزایش پایداری میکروبی و اکسایشی گوشت گاومیش با استفاده از پوشش خوراکی زیست‌فعال بر پایۀ موسیلاژ میوۀ سپستان و اسانس پوست‌پرتقال دزفولی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 217-234

10.22101/JRIFST.2021.284836.1243

محمد نوشاد؛ بهروز علیزاده بهبهانی؛ حسین جوینده؛ مصطفی رحتمی جنیدآباد؛ میترا قدسی شیخ‌جان؛ محسن ابراهیمی همتی‌کیخا