نانولیپوزوم عصارۀ دانۀ انگورسیاه با فرمولاسیون جدید و کاربرد آن در دوغ

مهسا حمیدی؛ میرخلیل پیروزی فرد؛ محمد علیزاده خالدآباد؛ هادی الماسی

دوره 6، شماره 4 ، بهمن 1396، ، صفحه 403-412

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2018.02.12.647

چکیده
  غنی‌سازی با مواد زیست‌فعال مانند ویتامین‌ها و ترکیبات فنلی و افزایش دسترس‌پذیری زیستی این مواد جهت بهبود ارزش تغذیه‌ای مواد غذایی ازجمله کاربردهای نانوتکنولوژی در صنایع غذایی است. در پژوهش حاضر اثر فسفولیپید (در نسبت‌های 50 تا 100 درصد) کلسترول و بتاسیتوسترول (هرکدام در نسبت‌های صفر تا 50 درصد) با فاکتور عصارۀ هستۀ انگورسیاه (در ...  بیشتر