1. بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی و ضدمیکروبی اسانس آویشن بر پنیر موزارلای نگهداری شده در دمای یخچال

سحر روشنی؛ اشرف گوهری اردبیلی؛ اکرم آریان‌فر

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 233-246

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2015.11.22.434

چکیده
  هدف از این پژوهش، تولید پنیر موزارلا با طعم آویشن و بررسی اثر بازدارندگی اسانس Thymus vulgaris بر کپک، مخمر، اشرشیاکلی و کلی‌فرم‌ها، برخی واکنش‌های پروتئولیتیک و لیپولیتیک و افزایش زمان ماندگاری پنیر موزارلا در دمای یخچال می‌باشد. در این پژوهش آزمایشگاهی، اثر درصدهای مختلف اسانس آویشن (صفر، 0/001، 0/003 و 0/005) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، میکروبی ...  بیشتر