مقایسه نتایج سه روش طیف‌سنجی نوری، ولتامتری و تیتراسیون در اندازه‌گیری ویتامین‌ث در نمونه‌های میوه توزیع شده در بازار قم

علی یگانه فعال

دوره 4، شماره 4 ، بهمن 1394، ، صفحه 355-364

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2016.01.30.446

چکیده
  روش‌های آنالیزی بسیاری در کتاب‌ها و مقالات برای تعیین اسید آسکوربیک یا همان ویتامین‌ث به‌عنوان یک آنتی‌اکسیدان مهم، در ماتریس‌های مختلف گزارش شده است.. مطالعه کنونی بر اساس تحلیل نمودارهای جریان‌ولتاژ برای ویتامین‌ث در نمونه‌های مختلف میوه‌های سطح بازار شهر قم انجام شد. بلندی پیک اولین موج اکسایش برای سنجش ویتامین‌ث استفاده ...  بیشتر