1. بررسی تولید کومین آلدئید به‌عنوان طعم‌دهندۀ مواد غذایی با استفاده از سیستم کشت توأم سلولی زیرۀ سیاه کوهی Bunium persicum [Bioss] و زیرۀ سیاه اروپایی .Carum carvi L

مریم غیور کاظمی؛ سیدمهدی زیارت نیا؛ مجید رجبیان

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 197-210

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2016.09.17.527

چکیده
  در این پژوهش به‌منظور افزایش تولید کومین آلدئید به روش کشت سلولی تعلیقی از سیستم کشت توأم سلولی دو گیاه زیرۀ سیاه کوهی  [Boiss] Bunium persicum  و زیرۀ سیاه اروپایی  L. Carum carvi استفاده شد. براین‌اساس بذور دو گیاه در یک محیط کشت ساده و در شرایط دمایی 4 و 25 درجه سانتی‌گراد جوانه‌زنی انجام دادند. جهت القای کالوس از بذر جوانه زدۀ دو گیاه در ...  بیشتر