نویسنده = محبوبه سرابی جماب
بررسی تولید بتا-گلوکان از میسلیوم قارچ صدفی به روش کشت غوطه‌وری و ارزیابی تکنیک‌های استخراج آن

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 231-244

10.22101/JRIFST.2023.371107.1410

ابوالفضل پهلوانلو؛ محبوبه سرابی جماب؛ منا کاوه؛ سید مهدی زیارت نیا


بررسی اثر مخمر ساکارومایسس سرویزیۀ زنده و تیمارشده با حرارت و اسید بر میزان سیترینین و رنگدانه‌های موناسکوس پورپورئوس

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 255-268

10.22101/JRIFST.2020.194483.1103

هدیه داودی مقدم؛ فخری شهیدی؛ فریده طباطبائی یزدی؛ محبوبه سرابی جماب؛ زرین اسحاقی


بهینه‌سازی استخراج عصارۀ حاوی ترکیبات ضدمیکروبی برگ گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 113-126

10.22101/JRIFST.2019.11.10.e1085

محبوبه سرابی جماب؛ منا کاوه؛ معصومه مدرس


تثبیت مخمر ساکارومایسس سرویزیه بر سرامیک آلومین جهت کاهش آفلاتوکسین M1 در شرایط In Vitro

دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 315-324

10.22101/JRIFST.2016.12.19.538

مرجان فروغی؛ محبوبه سرابی جماب؛ جواد کرامت؛ مسعود نجف نجفی