سنتز و همسانه‌سازی ژن کدکنندۀ پروتئین شیرین‌ برازئین

شیما کرمی؛ خدیجه باقری؛ وهب جعفریان

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 347-358

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2017.02.26.003

چکیده
  امروزه مشکلاتی که جذب ساکارز برای سلامتی افراد به‌وجودآورده، تقاضا برای شیرین‌کننده‌های طبیعی دارای مزۀ مطلوب‌تر و جذب کمتر ازجمله پروتئین‌های شیرین را افزایش داده است. در میان آنها برازئین به واسطۀ شیرینی قوی، منشاء طبیعی و پایداری مطلوب جایگزینی مناسب برای ساکارز محسوب می‌شود. برازئین از میوة گیاه آفریقایی Pentadiplandra brazzeana Baillon ...  بیشتر