بررسی خواص کیفی، عملکردی و زیست‌فعالی در گندم سن‌زده

مریم کیومرثی؛ مهدی کدیور؛ سیدرضا زارعی؛ مجید طالبی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 383-394

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2017.02.26.006

چکیده
  باوجود تمام پیشرفت‌های حاصله در زمینۀ کنترل آفت‌ها، سن همچنان در اکثر مناطق کشت گندم ایران یک آفت خطرناک محسوب می‌شود. این حشره با هیدرولیز پروتئین‌ها توسط پروتئیناز بزاق خود باعث ایجاد خصوصیات ضعیف رئولوژیکی و تولید نان با حجم کم و بافت نامناسب می‌گردد. ازطرفی هیدرولیز پروتئین‌ها می‌تواند در بهبود خواص عملکردی، تولید پپتیدهای ...  بیشتر