نویسنده = تکتم هجرانی
تأثیر صمغ بالنگو و کتیرا بر ویژگی کیفی و حسی نان بربری نیمه‌پز منجمد

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 395-404

10.22101/JRIFST.2017.02.26.007

زهرا شیخ الاسلامی؛ تکتم هجرانی؛ مهدی کریمی؛ مهدی قیافه داودی؛ حامد فاطمیان