1. تهیۀ فیلم نانوکامپوزیت سلولز باکتریایی/پلی‌پیرول- اکسید روی و بررسی ویژگی‌های فیزیکومکانیکی، ضدمیکروبی و آنتی‌اکسیدانی آن

سجاد پیرسا؛ توحید شموسی؛ احسان مقدس کیا

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 79-90

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2019.04.30.817

چکیده
  در این تحقیق نانوذرات پلی‌پیرول (PPy) و نانوکامپوزیت پلی‌پیرول-اکسید روی (PPy-ZnO) به روش شیمیایی روی فیلم سلولز باکتریایی در حضور کلرید آهن 3 سنتز و فیلم‌های هادی الکتریسیته تهیه شد. اندازه، شکل و مورفولوژی ذرات سنتزشده با استفاده از تکنیک میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان دادند پلی‌پیرول‌های سنتزشده کروی‌شکل ...  بیشتر