یک روش اسپکتروفتومتری جدید برای تعیین تارترازین در نمونه های زعفران بر اساس نانو کامپوزیت گرافن اکساید مغناطیسی اصلاح شده

ابراهیم فولادی؛ محمود ابراهیمی؛ نیلوفر نخعی؛ کیمیا اسدی

دوره 9، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 389-398

http://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2020.241579.1182

چکیده
  کنترل کیفیت در محصولات کشاورزی همیشه موردتوجه بوده است. در مطالعۀ حاضر، یک روش پیش‌غلظت جدید برای تعیین رنگ تارترازین از نمونه‌های زعفران با استفاده از نانوکامپوزیت گرافن اکسایی کربوکسیل‌دار مغناطیسی به‌عنوان جاذب ارائه شده است. در ابتدا نانوکامپوزیت گرافن اکسایی کربوکسیل‌دار مغناطیسی تهیه و با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ...  بیشتر