1. پیش‌بینی نسبت رطوبت ورقه‌های خشک‌شدۀ گوجه‌فرنگی با استفاده از مدل‌سازی شبکۀ عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

محسن مختاریان؛ مجتبی حیدری مجد؛ امیر دارائی گرمه‌خانی؛ الهام زایرزاده

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 411-422

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2021.258797.1203

چکیده
  امروزه، استفاده از شبیه‌ساز ریاضی و مدل‌سازی منحنی‌های خشک‌کردن، ابزار مفیدی برای بهبود سیستم‌های کنترل کیفیت محصول نهایی در شرایط مختلف است. این روش‌ها معمولاً برای مطالعۀ عوامل موجود در فراآیند، بهینه‌سازی شرایط و فاکتورهای کاری و پیش‌بینی سینتیک خشک‌شدن محصول اعمال می‌شود. در مقالۀ حاضر به‌منظور پیش‌بینی نسبت رطوبت ورقه‌های ...  بیشتر