تأثیر برخی شرایط تخمیر بر تولید کفیران توسط دانه‌های کفیر در شیر تخمیرشده

فهیمه عجم؛ هادی کوهساری

دوره 9، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 399-410

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2021.259857.1205

چکیده
  کفیر از تخمیر شیر توسط میکروارگانیسم‌های موجود در دانه‌های کفیر تولید می‌شود. دانه‌های کفیر شامل باکتری‌های اسید لاکتیک، مخمر و باکتری‌های اسید استیک است که توسط یک ماتریکس پروتئینی و پلی‌ساکاریدی به نام کفیران احاطه شده‌اند. یکی از مهم‌ترین ترکیبات ضدباکتریایی این نوشیدنی پلی‌ساکارید اگزوپلی ساکارید میکروبی کفیران است. ...  بیشتر