فراوری مواد غذایی
Thin Layer Modeling and Solar Drying Characteristics of Forced Convective Hybrid Photovoltaic Thermal (PV-T) Solar Dryer Assisted with Evacuated Tube Collector for Drying of Untreated Potato Slices

Umayal Sundari؛ Veeramanipriya E

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2022.335542.1343

چکیده
  In the present work, a forced convective hybrid photovoltaic thermal (PVT) solar dryer assisted with an evacuated tube collector (ETC) is set up to investigate the thin layer drying of potato slices.  The drying experiment is compared with the traditional sun drying method without PVT system under the meteorological conditions of Thanjavur, Tamilnadu.  The initial moisture content of potato slices used for the study is 91% (wb). The drying experiment was carried out at different air temperature levels of 50, 55 and 60 °C.  Nine numerical models are used to study the drying kinetics ...  بیشتر

انتخاب مدل ریاضی مناسب برای کینتیک خشک شدن ماست در خشک کن مایکروویو- خلاء

عبدالرحمن قادری؛ سلیمان عباسی؛ زهره حمیدی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 139-152

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2012.06.21.126

چکیده
  در مطالعه‌ی حاضر، کینتیک خشک شدن ماست بدون چربی با ضخامت 2/2 میلی متر در توان های 35، 130 و 260 وات و فشارهای مطلق 60، 200، 400، 600 و 800 میلی بار در خشک کن مایکروویو- خلاء مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین برای انتخاب مناسب‌ترین مدل، میزان برازش داده های بدست آمده با 12 مدل تجربی و نیمه تجربی اندازه‌گیری شد. براساس یافته‌های این بررسی، توان مایکروویو ...  بیشتر