بررسی تأثیر افزودن نشاستۀ استیله بر روی ویژگی رئولوژی خمیر و کیفیت نان بربری

محمد حسین عزیزی؛ حسن احمدی گاولیقی؛ منصوره ابراهیمیان

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 221-234

http://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2016.12.19.531

چکیده
  هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر افزودن درصدهای مختلف نشاستۀ گندم استیله بر ویژگی­های خمیر و نان بود. بدین منظور درصد آب­اندازی و ویژگی­های خمیری­شدن نشاستۀ گندم طبیعی و نشاستۀ گندم استیله و تأثیر سطوح 5، 10 و 15 درصد آنها بر ویژگی­های آرد گندم توسط دستگاه آنالیز سریع ویسکوزیته بررسی شد. سپس ویژگی­های رئولوژی خمیر با دستگاه ...  بیشتر