کلیدواژه‌ها = خواص حسی
بررسی تأثیر افزودن عصارۀ گیاه اروانه بر خصوصیات کیفی بستنی

دوره 12، شماره 3، آذر 1402، صفحه 343-354

10.22101/JRIFST.2023.376105.1419

محمدرضا رادنیا؛ الهام مهدیان؛ علی محمدی ثانی؛ محمدعلی حصاری نژاد


تأثیر روغن سیاه‌دانه بر خواص فیزیکوشیمیایی، آنتی‌اکسیدانی و ماندگاری کیک مرزه

دوره 11، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 367-382

10.22101/JRIFST.2022.342704.1360

واسانثا کوماری پی؛ صبا فاطیما


مقایسۀ ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی تهیه‌شده از شیر گاو و شیر سویا با بستنی تولیدشده از پودر آمیختۀ آنها

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 73-84

10.22101/JRIFST.2020.184654.1091

عبدالرضا میرچولی برازق؛ مصطفی مظاهری طهرانی؛ سیدعلی مرتضوی؛ سید محمدعلی رضوی


بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی ماست غنی شده با فلاونوئید و روغن استخراج شده از پوست پرتقال

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 19-34

10.22101/JRIFST.2015.05.10.412

هانیه زاهدی؛ وجیهه فدائی نوغانی؛ لیدا خلفی