بهینه‌سازی دما و غلظت منعقدکننده‌ها در کاهش اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی آب‌پنیر با روش آماری کسری از فاکتوریل کامل

فاطمه اردستانی؛ الهام سادات حسینی

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 53-64

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2015.05.10.414

چکیده
  آب‌پنیر یکی از عمده پساب‌های لبنی و غنی از ترکیبات آلی می‌باشد. این ترکیبات، اکسیژن محلول در آب را کاهش داده، اکوسیستم فعال آب را غیرفعال کرده و باعث از بین رفتن موجودات آبزی می‌گردند. فرمولاسیون ترکیبی بهینه‌ای از غلظت منعقدکننده‌های پکتین، آلژینات‌سدیم، سولفات‌آلومینیوم و کلریدآهن و دمای لخته‌سازی به منظور کاهش شاخص اکسیژن ...  بیشتر