کلیدواژه‌ها = فیزیکوشیمیایی
خواص فیزیکوشیمیایی، محتویات فنولی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عسل ویتنامی

دوره 10، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 427-438

10.22101/JRIFST.2021.295084.1258

ترا‌ی‌ نات فام؛ هوانگ تین لی؛ کوانگ وین نگوین؛ کواک توآن تران؛ مین فات تران


بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی چند نوع عسل و مقایسۀ اثر ضدمیکروبی آنها بر اسینتوباکتر بومانی و انتروکوکوس فکالیس

دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 269-284

10.22101/JRIFST.2019.07.08.836

محبوبه دهقان؛ جمشید مهرزاد


بررسی تأثیر جایگزینی آرد بلوط (کوئرکوس برانتی) بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی همبرگر

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 15-30

10.22101/jrifst.2019.04.30.812

وحیده سالارکریمی؛ محمد جواد وریدی؛ مهدی وریدی


بررسی اثر آنزیم ترانس‌گلوتامیناز میکروبی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی استیک گوشت مرغ

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 359-368

10.22101/JRIFST.2017.02.26.004

سیده عسل فرخ؛ هما بقائی