بررسی مشخصات و ساختار نانوسامانۀ سرم آلبومین گاوی-رسوراترول

هاشم اندیشمند؛ لیلا روفه گری نژاد؛ مهناز طبیبی آذر

دوره 6، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 291-300

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2017.11.18.636

چکیده
  حل‌‎شوندگی کم رسوراترول در آب و حساس‌بودن این ترکیب به اکسیداسیون و ایزومریزاسیون، کاربرد آن را در فرمولاسیون مواد غذایی محدود می‌کند. در این مطالعه تأثیر برهمکنش آلبومین ـ رسوراترول بر اندازه و بار سامانه، حل‌شوندگی و خاصیت آنتی‌اکسیدانی رسوراترول مورد بررسی قرار گرفت. اندازه و بار ذرات با دستگاه پراکنش نور لیزر، مورفولوژی ...  بیشتر