استفاده از جیرۀ غذایی غنی‌شده با پودر تفالۀ لیمو برای پیشگیری از اکسیداسیون لیپیدی و پروتئینی ماهی کپور طی نگهداری در یخچال

الهام شعبانی؛ امیر سالاری؛ داور شاهسونی؛ حسن باغیشنی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 201-212

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2019.07.22.828

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی تأثیر استفاده از جیرۀ غذایی غنی‌شده با پودر تفالۀ لیمو بر اکسیداسیون چربی و پروتئین فیلۀ ماهی کپور طی نگهداری در یخچال است. گروه 1 ماهیان کپور به‌عنوان گروه شاهد، جیرۀ پایه را دریافت کرد و گروه‌های 2، 3 و 4 به‌ترتیب 1/5، 3 و 5 درصد جیرۀ غذایی پایه، پودر تفالۀ لیمو را دریافت کردند. بعد از پایان مطالعه (4 هفته) 10 ماهی ...  بیشتر