اثر هم‌زدن و هوادهی بر خصوصیات سینتیک رشد اسپیرولینا پلاتنسیس و تولید رنگ‌دانه‌های طبیعی در فتوبیوراکتور همزن‌دار

سجاد ترابی؛ مهشید جهادی؛ نفیسه قاسمی سپرو

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 261-272

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2021.288715.1251

چکیده
  اسپیرولینا پلاتنسیس یک سیانوباکتریوم رشته‌ای فتوسنتزکنندۀ پلانکتونی است که حاوی مولکول‌های فعال‌زیستی و منبع غنی از رنگ‌دانه‌هایی مانند فیکوسیانین است. در این پژوهش تأثیر دو عامل مهم هم‌زدن (20 و 50 دور در دقیقه) و هوادهی (با هوادهی و بدون هوادهی) بر کشت ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس و تولید رنگ‌دانه‌های طبیعی (فیکوسیانین، آلوفیکوسیانین، ...  بیشتر