افزایش پایداری رنگدانه‌های طبیعی مواد غذایی- مقالۀ مروری

آزاده رنجبر ندامانی

دوره 10، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 369-388

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2022.277772.1235

چکیده
  آگاهی عمومی دربارۀ اهمیت کاربرد اجزای طبیعی در محصولات غذایی، حوزۀ جدیدی در استخراج، پایداری، نگهداری و کاربرد رنگ‌های طبیعی ایجاد کرده است. پایداری رنگ‌های طبیعی نقش کلیدی در کاربرد آنها در صنایع غذایی دارد. رنگ‌ها در خارج از منابع طبیعی خود به شکل بارزی حساس بوده و کاهش رنگ برخی از آنها بلافاصله بعد از استخراج آغاز می‌شود. در ...  بیشتر