خواص فیزیکوشیمیایی، محتویات فنولی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عسل ویتنامی

ترا‌ی‌ نات فام؛ هوانگ تین لی؛ کوانگ وین نگوین؛ کواک توآن تران؛ مین فات تران

دوره 10، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 427-438

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2021.295084.1258

چکیده
  ویتنام در منطقۀ آب‌و‌هوای موسمی گرمسیری (آسیای جنوب شرقی) با تنوع زیستی گونه‌های گیاهی قرار دارد که باعث ایجاد بسیاری از عسل‌های تک‌گل و چندگل شده است. بااین‌حال، تاکنون مطالعه‌ای جامع پیرامون ترکیبات فیزیکوشیمیایی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و محتوای ترکیبات فیتوشیمیایی عسل در این کشور گزارش نشده است. بنابراین، این مطالعه با هدف ...  بیشتر