فراوری مواد غذایی
مدل‌سازی لایۀ نازک و ویژگی‌های خشک‌کردن خورشیدی خشک‌کن خورشیدی ترکیبی فتوولتائیک حرارتی هم‌رفتی اجباری (PV-T) با کمک جمع‌کنندۀ لولۀ تخلیه‌شده برای خشک‌کردن برش‌های سیب‌زمینی تیمارنشده

ای‌آر. اومایل سونداری؛ ویرامانیپریا ای.

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 319-334

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2022.335542.1343

چکیده
  در پژوهش حاضر، یک خشک‌کن خورشیدی حرارتی فتوولتائیک ترکیبی هم‌رفتی اجباری (PV-T) با کمک یک جمع‌کنندۀ لولۀ تخلیه (ETC) برای بررسی خشک‌شدن لایۀ نازک برش‌های سیب‌زمینی راه‌اندازی شده است. آزمایش خشک‌کردن با روش سنتی خشک‌کردن خورشیدی بدون سیستم PV-T تحت شرایط هواشناسی تانجاور، تامیلنادو مقایسه شده است. میزان رطوبت اولیۀ برش‌های سیب‌زمینی ...  بیشتر