اثر کاربرد 1-متیل سیکلوپروپن همراه با بسته بندی بر بیان ژن های مرتبط با اتیلن و حفظ کیفیت ارقام گوجه فرنگی گیلاسی

فاطمه طاهری؛ اسما جعفر دقیقی؛ حجت‌اله بداقی؛ امین ابراهیمی؛ زیبا قسیمی حق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2022.309903.1285

چکیده
  قابلیت ماندگاری چهار رقم گوجه فرنگی گیلاسی (Lycopersicon esculentum. Mill) و بیان ژن های بیوسنتز اتیلن (ACO1،ACS4 ،SAM1 و ACO4) با تیمارهای بسته بندی (فیلم LDPE) و بسته بندی همرا با تیمار MCP-1 ((5 میکرو لیتر در لیتر) به مدت 48 ساعت در دمای 20 درجه سانتی گراد) در دمای 20 درجه سانتی گراد به مدت 16 روز مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج افت وزن و سفتی بافت میوه نشان دادند که بین ...  بیشتر

ارزیابی بیان ژن‌های مشارکت‌کننده در بیماری‌زایی luxS و ctxMاشریشیاکلی جداشده از نمونه‌های لبنی در کشت هم‌زمان با باسیلوس کواگولانس

زهرا الهیان فیروز؛ مجید باصری‌صالحی؛ مسعود قانع

دوره 10، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 350-358

http://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2021.258117.1202

چکیده
  هدف از این مطالعه ارزیابی بیان بعضی ژن‌های مشارکت‌کننده در بیماری‌زایی (luxS و ctxM) اشریشیاکلی در کشت هم‌زمان با پروبیوتیک‌های بومی می‌باشد. برای انجام این تحقیق باکتری اشریشیاکلی از 20 نمونه محصولات لبنی (شیر و پنیر) جدا گردید. سپس ویژگی پروبیوتیکی باسیلوس‌های جداشده از دستگاه گوارشی طیور با استفاده از قابلیت بقای آنها در pH اسیدی، ...  بیشتر