1. اثر عصارۀ جلبک دریایی اولوا فلکسوزا (Ulva flexuosa Wulfen) و آویشن شیرازی بر ویژگی‌های کیفی پرتقال واشنگتن ناول در مدت انبارداری

محبوبه رضایی؛ فرزین عبدالهی؛ عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی؛ مرتضی یوسف زادی

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 245-258

http://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2019.09.17.834

چکیده
  در سال‌های اخیر استفاده از مواد زیستی به‌منظور بهبود ویژگی‌های کیفی محصولات باغی موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است. لذا در این پژوهش اثر عصارۀ جلبک دریایی Ulva Flexuosa Wulfen و آویشن شیرازی بر برخی از ویژگی‌های کیفی پس از برداشت پرتقال واشنگتن ناول در شرایط نگهداری در انبارسرد به مدت 60 روز انجام شد (ویژگی‌های کیفی با فواصل 15 روز یک بار ...  بیشتر