ارزیابی تخلیص آفلاتوکسین‌ها از نمونه‌های فلفل با استفاده از ستون‌های مولتی فانکشنال و مقایسه آن با روش ستون‌های ایمونوافینیتی

مریم جلیلی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 209-218

http://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2015.11.22.432

چکیده
  هدف از انجام این مطالعه مقایسه دو روش خالص‌سازی با استفاده از ستون‌های ایمینیوافینیتی و مولتی فانکشنال (مایکوسپ)، برای اندازه‌گیری آفلاتوکسین‌های B1، B2، G1 و G2 توسط کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC) در فلفل سیاه، فلفل سفید و فلفل قرمز بود.نمونه‌های فلفل سیاه، سفید و قرمز عاری از سم تهیه و با مقادیر 1، 5 و 10  نانوگرم بر گرم از هریک ...  بیشتر