داوران این شماره
دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 353-458

چکیده
  دکتر سیدمهدی اجاق، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دکتر سمانه پژوهان‌مهر، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد دکتر مسعود پور، گرو مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی قوچان دکتر حمید توکلی‌پور، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد سبزوار دکتر ...  بیشتر