ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

  جلد 5، شماره 3، سال 1395، صفحه 279-290

دریافت مقاله

مقاله :

بهینه سازی فرایند آب گیری اسمزی میوۀ نسترن کوهی با روش سطح پاسخ

نویسندگان:

  عنایت الله نقوی1,   صادق ریگی2,   سمیرا باقرزاده3,
1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز
2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنايع غذايي، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنايع غذايي، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

روش سطح پاسخ (RSM)، مجموعه ای از تکنیک های آماری و ریاضی برای طراحی آزمایش ها، مدل سازی، بهبود دادن و بهینه‎سازی فرایندها می باشد. هدف از مطالعۀ حاضر بهینه سازی فرایند آب گیری اسمزی میوۀ نسترن کوهی توسط RSM بود. بدین‌منظور، اثرات متغیرهای مستقل دما (20، 30 و 40 درجۀ سانتی گراد)، غلظت محلول اسمزی (40، 50 و 60 درصد وزنی/وزنی) و زمان آب گیری (2، 3 و 4 ساعت) روی پاسخ ها یا متغیرهای وابسته شامل از دست دادن آب (WL)، جذب مادۀ جامد (SG) و کاهش وزن (WR) ارزیابی شد. نتایج نشان داد که همۀ مدل های به دست آمده برای WL، SG و WR برای توصیف داده های آزمایشی مناسب بودند. علاوه بر این، تابع مطلوبیت نشان داد که شرایط بهینۀ فرایند آب‎گیری اسمزی میوۀ نسترن‎کوهی شامل دمای محلول اسمزی 78/31 درجۀ سانتی‎گراد، غلظت محلول 60 (درصد، وزنی/وزنی) و زمان آب گیری 3 ساعت و 59 دقیقه بود. تحت این شرایط، مقدار پارامترهای WL، SG و WR به ترتیب 38/27، 53/3 و 85/23 گرم به ازای 100 گرم نمونه به دست آمد.

تاریخ دریافت: 1394/4/22
تاریخ پذیرش: 1395/4/5
تاریخ انتشار: 1395/9/29

کلمات کلیدی:

آب گیری اسمزی, بهینه سازی, روش شناسی سطح پاسخ, میوۀ نسترن کوهی,
تعداد مشاهده: 254
تعداد دانلود: 211