ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

  جلد 5، شماره 3، سال 1395، صفحه 291-302

دریافت مقاله

مقاله :

بهینه یابی آزمایشگاهی زاویۀ آیینه های جانبی یک خوراک پز خورشیدی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

نویسندگان:

  حسین زمانی1,   مصطفی شهیدی نوقابی2,   مجتبی مأموریان3,
1 استادیار، گروه طراحی ماشین آلات صنایع غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد
2 استادیار، گروه شیمی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد
3 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

باتوجه به اهمیت گسترش استفاده از انرژی های پاک و بخصوص انرژی خورشید، در این پژوهش یک خوراک پز خورشیدی طراحی، ساخته و عملکرد آن به روش آزمایشگاهی از لحاظ تأثیر هم زمان زاویۀ آیینه های جانبی و زمان کاری بر مقدار انرژی جذب شده، براساس مدل سطح پاسخ بررسی شد. مقدار کل تابش خورشید به عنوان معیاری از انرژی ورودی و افزایش دمای آب داخل ظرف به عنوان شاخص مقدار انرژی جذب شده درنظر گرفته شد. مدل به دست آمده براساس آزمون اعتبارسنجی روش سطح پاسخ مورد ارزیابی قرار گرفت و از اعتبار مناسبی برخوردار بود (89/0=R2، 74/0=R2adjusted و عدم برازش بی معنی). از تحلیل نتایج به دست آمده مدل ریاضی تأثیر زاویۀ آیینه های جانبی و زمان آزمایش بر عملکرد سیستم به دست آمد. مقدار انرژی جذب شده تئوری و آزمایشگاهی نیز باهم مقایسه شده اند که متوسط خطای آن در همۀ نقاط آزمایشی 75/2 درصد می باشد. براساس این مدل درصورت تنظیم سیستم در حالت بهینه، انرژی جذب‌شده به میزان 56/22 درصد افزایش خواهد یافت. آزمایش های این پژوهش در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی واقع در مشهد با طول و عرض جغرافیایی 54 و 36 درجه و ارتفاع 985 متر از سطح دریا طراحی و انجام شده است.

تاریخ دریافت: 1394/8/23
تاریخ پذیرش: 1395/4/8
تاریخ انتشار: 1395/9/29

کلمات کلیدی:

انرژی خورشیدی, خوراک پز خورشیدی, روش سطح پاسخ, سطوح انعکاسی,
تعداد مشاهده: 253
تعداد دانلود: 152