ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

  جلد 5، شماره 3، سال 1395، صفحه 303-314

دریافت مقاله

مقاله :

طبقه ‏بندی سيب رددلیشز براساس تغییرات پاسخ آکوستیکی در دورۀ نگهداری با استفاده از تبدیل موجک گسسته و شبكه‏هاي عصبي مصنوعي

نویسندگان:

  مجید لشگری1,   رضا محمدی‏گل 2,
1 استادیار، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه اراک، اراک
2 استادیار، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه اراک، اراک

چکیده:

امروزه استفاده از سیستم‏های نوینی که قادر به اندازه‏گیری غیرمخرب ویژگی‏های کیفی محصولات غذایی بوده و قابلیت نصب روی خطوط درجه‏بندی را دارند، از اهمیت به‏سزایی برخوردار است. تحلیل پاسخ آکوستیکی یکی از شیوه‏های غیرمخرب اندازه‏گیری ویژگی‏های کیفی میوه‏ها بشمار می‏آید. در این پژوهش، بررسی امکان استفاده از تحلیل پاسخ آکوستیکی در طبقه‏بندی سیب رددلیشز صورت گرفته است. در این پژوهش، تبدیل موجک گسسته با استفاده از موجک دابوچی چهار در سه سطح، روی سیگنال‏های صدای حاصل از ضربه به سیب‏ها در دو حوزۀ زمان و فرکانس برای استخراج ویژگی‏های مناسب اعمال شد. توابع آماری بیشینه، کمینه، میانگین، انحراف معیار، انرژی، کشیدگی، چولگی و ممان سوم به عنوان ویژگی‏ استخراج شدند. با استفاده از الگوریتم شبکۀ عصبی پرسپترون چندلايه، طبقه‏بندی سیب‏ها براساس تغییرات پاسخ آکوستیکی در دورۀ نگهداری انجام گرفت. نتایج نشان داد که شبکۀ مصنوعی با ساختار 2-1-4 در حوزۀ زمان بهترین عملکرد را داراست. میانگین صحت طبقه‌بندی برای شبکۀ مذکور 1/82 درصد و شاخص میانگین همساز دقت و حساسیت (Fβ) نیز 81/0 به دست آمد.

تاریخ دریافت: 1394/2/4
تاریخ پذیرش: 1395/4/8
تاریخ انتشار: 1395/9/29

کلمات کلیدی:

پاسخ آکوستیک, تبدیل موجک, زمان نگهداری, سیب رددلیشز, شبکۀ عصبی,
تعداد مشاهده: 225
تعداد دانلود: 143