ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

  جلد 5، شماره 3، سال 1395، صفحه 315-324

دریافت مقاله

مقاله :

تثبیت مخمر ساکارومایسس سرویزیه بر سرامیک آلومین جهت کاهش آفلاتوکسین M1 در شرایط In Vitro

نویسندگان:

  مرجان فروغی1,   محبوبه سرابی جماب2,   جواد کرامت3,   مسعود نجف نجفی4,
1 دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی،گروه زیست فناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد
2 استادیار، گروه زیست فناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد
3 دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
4 استادیار، مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی، مشهد

چکیده:

در این پژوهش، توانایی مخمر ساکارومایسس سرویزیه PTCC5052 در جذب آفلاتوکسین M1 مورد بررسی قرار گرفت. به-منظور افزایش عملکرد مخمر در محیط واکنش، مخمر تحت فرایند تثبیت سلولی برحامل سرامیکی از جنس آلومین قرار گرفت و فرایند تثبیت مخمر روی آلومین بررسی شد. نتایج نشان داد، تثبیت مخمر زنده روی سرامیک آلومین بهتر صورت پذیرفت (p<0/05). سپس محلول آفلاتوکسین M1 با غلظت 0/2 میکروگرم در کیلوگرم در زمان‌های 5، 10و 20 دقیقه از روی بستر سرامیکی آلومین حاوی مخمر تثبیت شده (به دو روش زنده و غیرزنده) عبور داده شد. نتایج نشان داد میزان باقی مانده آفلاتوکسین M1 در محلول پس از گذشت زمان 20 دقیقه سیرکولاسیون حداقل بوده و حداکثر مقدار این کاهش در میزان آفلاتوکسین M1 موجود به 75 درصد رسید. بستر آلومین حاوی مخمر تثبیت شده به صورت زنده درمقایسه با آلومین حاوی مخمر تثبیت شده به صورت غیرزنده، آفلاتوکسین M1 محلول را به طور معنی داری کاهش داد. نتایج این پژوهش نشان داد سرامیک آلومین می تواند به عنوان یک بستر مناسب جهت تثبیت مخمر به منظور حذف آفلاتوکسین مورد استفاده قرار گیرد.

تاریخ دریافت: 1395/2/5
تاریخ پذیرش: 1395/4/9
تاریخ انتشار: 1395/9/29

کلمات کلیدی:

آفلاتوکسین, آلومین, تثبیت مخمر ساکارومایسس, سرویزیه,
تعداد مشاهده: 242
تعداد دانلود: 162