ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

  جلد 6، شماره 1، سال 1396، صفحه 11-24

دریافت مقاله

شناسه دیجیتال(DOI):  

10.22101/jrifst.2017.05.22.612

مقاله :

بررسی امکان پیش‌بینی ویژگی های فیزیکوشیمیایی شکرهای خام نیشکری با استفاده از فاکتورهای ظاهری کریستال ها

نویسندگان:

  محمدعرفان بهرامی1,   مسعود هنرور2,
1 دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
2 دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده:

همواره تعیین ویژگی های کیفی و کمی محصولات کشاورزی در آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت کارخانه ها با مشکلات متعددی مواجه بوده است. هدف از این تحقیق، بررسی خصوصیات مرفولوژیک کریستال‌های شکرخام به‌وسیلۀ سیستم پردازش تصویر دیجیتال و در ادامه پیش بینی برخی خصوصیات کیفی نمونه‌ها با استفاده از خصوصیات ظاهری به دست‌آمده از کریستال‌ها بود. ویژگی های فیزیکوشیمیایی مورد بررسی در این پژوهش شامل درصد خاکستر، ساکارز، اینورت، شدت رنگ محلول، غلظت نشاسته، غلظت دکستران، میزان pH و ضریب شکست بوده و خصوصیات ظاهری تعیین‌شده توسط سیستم پردازش تصویر شامل میانگین و میانۀ مساحت کریستال‌ها ، میانگین و میانۀ محیط کریستال‌ها ، میانگین و میانۀ مربعیت و شمارش تعداد کریستال‌های شکرخام در 0/5 گرم نمونه بود. بررسی‌های انجام‌شده نشان داد که همبستگی بالایی بین برخی خصوصیات کیفی شکرخام همچون میزان خاکستر، ساکارز، نشاسته، دکستران و ضریب شکست با خصوصیات ظاهری کریستال‌ها وجود دارد که درنهایت با کمک معادلات به‌دست‌آمده می‌توان خصوصیات کیفی کریستال‌ها را با دردست‌داشتن فاکتورهای ظاهری با ضرایب اطمینان بالا پیش‌‌ بینی کرد.

تاریخ دریافت: 1394/10/9
تاریخ پذیرش: 1395/5/2
تاریخ انتشار: 1396/3/1

کلمات کلیدی:

پردازش تصویر رقمی, خصوصیات فیزیکوشیمیایی, دکستران, شکرخام,

منابع:

تعداد مشاهده: 263
تعداد دانلود: 224